Fentanylplåster 100 mcg online utan recept

kr1,500.00

Description

Description

Fentanylplåster 100 mcg online utan recept

Transdermalt fentanyl är godkänt för behandling av långvarig svår opioidkänslig smärta. Fentanyl är en syntetisk opioid som är cirka 50–100 gånger starkare än morfin utan aktiva metaboliter av klinisk relevans och som kan användas vid nedsatt njurfunktion.

Behandling med transdermal fentanyl skapar en depå av fentanyl i de övre hudlagren, varifrån det släpps ut i blodomloppet. Detta ger en konsekvent plasmakoncentration och transdermalt fentanyl är därför lämpligt för behandling av stabil, opioidkänslig cancerrelaterad smärta. Fentanylplåster används med fördel för patienter med sväljsvårigheter, kroniskt illamående, kräkningar, osäker absorption från mag-tarmkanalen eller för patienter med ovilja att ta tabletter.

Fentanylplåster är olämpligt för patienter med en instabil smärtsituation, smärttillstånd som kräver högre dos än 300 mikrogram fentanyl per timme och patienter med uttalad svettning (eftersom plåstret då kan lossna).

Frisättningen av fentanyl från plåster kan öka i samband med ökad hudtemperatur såsom feber, elektriska värmefiltar, intensiv träning, bastubad eller solexponering av plåstret.

Fentanyl metaboliseras via CYP3A4 till inaktiva metaboliter och samtidig användning av läkemedel (till exempel erytromycin) eller substanser (till exempel grapefruktjuice och vissa andra citrusfrukter) som hämmar CYP3A4 kan resultera i ökade koncentrationer med risk för andningsdepression.

Smärtstillande effekt efter 12 timmar
Plåstret appliceras på överkroppen eller överarmen på en ren, oskadad hudyta utan hår. Den smärtstillande effekten kommer efter cirka 12 timmar. Plåstret byts normalt efter tre dagar.

Vid byte från långverkande per oral opioidbehandling appliceras plåstret samtidigt som den sista dosen av den långverkande opioiden ges. Full effekt ses efter cirka 24 timmar och under denna tid är det viktigt att patienten har tillgång till en kortverkande opioid att ta vid behov. Eventuella dosjusteringar görs vid nästa plåsterbyte.

Var försiktig när du byter till en annan opioid
Övergång från transdermal fentanyl till en annan opioid bör göras med försiktighet, eftersom plasmakoncentrationen halveras först efter cirka 17 timmar. Helst tas plåstret bort på kvällen och den nya opioidbehandlingen påbörjas följande morgon i reducerad dos med gradvis dosökning tills tillfredsställande smärtlindring uppnås.

I slutet av livet är det olämpligt att påbörja behandling med fentanylplåster. Patienter med pågående välfungerande behandling kan behålla denna medicin och den kan kompletteras med annan smärtlindring vid behov.

Biverkningar av transdermal fentanyl liknar de som ses vid morfinbehandling.

Region Stockholms läkemedelsnämnds expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fentanylplåster 100 mcg online utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *