Köp kvalitets Diazepam Valium 5 mg online utan recept.

kr850.00kr7,200.00

  Clear
  SKU: N/A Category:
  Description

  Description

  Köp kvalitets Diazepam Valium 5 mg online utan recept.

  Valium (diazepam) är en bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peens). Diazepam påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserade hos personer med ångest.Köp kvalitets Diazepam Valium 5 mg online utan recept.

  Diazepam används för att lindra ångest och för att kontrollera agitation orsakad av alkoholabstinens. Det används också tillsammans med andra mediciner för att kontrollera muskelspasmer och spasticitet orsakad av vissa neurologiska störningar såsom cerebral pares (tillstånd som orsakar svårigheter med rörelse och balans), paraplegi (oförmåga att röra delar av kroppen), atetos (onormala muskelsammandragningar). ), och stiff-man syndrom (en sällsynt störning med muskelstelhet och stelhet). Diazepam används också tillsammans med andra mediciner för att kontrollera anfall. Diazepam är i en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Det fungerar genom att lugna onormal överaktivitet i hjärnan.

  Hur ska detta läkemedel användas?
  Diazepam kommer som en tablett, en lösning och som ett koncentrat (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis 1 till 4 gånger om dagen och kan tas med eller utan mat. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta diazepam exakt enligt anvisningarna.

  Diazepamkoncentrat levereras med en speciellt märkt droppare för att mäta dosen. Be din apotekspersonal visa dig hur du använder pipetten. Späd ut koncentratet i vatten, juice eller kolsyrade drycker precis innan du tar det. Det kan också blandas med äppelmos eller pudding precis innan du tar dosen. Rör om blandningen försiktigt i några sekunder. Ta hela blandningen omedelbart; förvara den inte för framtida bruk.

  Om du tar diazepam tillsammans med andra mediciner för att kontrollera anfall, sluta inte ta diazepam utan att prata med din läkare, även om du upplever biverkningar som ovanliga förändringar i beteende eller humör. Om du plötsligt slutar ta diazepam kan dina anfall förvärras. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos gradvis.

  Andra användningsområden för detta läkemedel
  Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

  Vilka särskilda försiktighetsåtgärder bör jag följa?
  Innan du tar diazepam,
  tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot diazepam, alprazolam (Xanax), klordiazepoxid (Librium, i Librax), klonazepam (Klonopin), klorazepat (Gen-Xene, Tranxene), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan), oxazepam, temazepam (Restoril), triazolam (Halcion), andra läkemedel eller någon av ingredienserna i diazepamprodukter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
  berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du tar. Var noga med att nämna något av följande: antihistaminer; barbiturater såsom fenobarbital (Luminal); cimetidin (Tagamet); digoxin (Lanoxin); disulfiram (Antabus); fluoxetin (Prozac); fluvoxamin (Luvox); isoniazid (Laniazid, i Rifamate, i Rifater); ketokonazol; mediciner för ångest, depression, psykisk sjukdom, kramper, Parkinsons sjukdom, astma, förkylningar eller allergier; metoprolol (Lopressor, Toprol XL); monoaminoxidas (MAO)-hämmare inklusive isokarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metylenblått, fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate); muskelavslappnande medel; fenotiazinläkemedel för psykisk sjukdom eller illamående såsom klorpromazin, flufenazin, proklorperazin (Compro, Procomp) och prometazin (Promethegan); omeprazol (Prilosec); probenecid (Probalan, i Col-Probenecid); propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); ranitidin (Zantac); rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater); lugnande medel; sömntabletter; teofyllin (Elixophyllin, Theo 24, Theochron); lugnande medel; eller valproinsyra (Depakene). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
  tala om för din läkare om du har myasthenia gravis (en störning i nervsystemet som orsakar muskelsvaghet), sömnapné (tillstånd där en person kortvarigt slutar andas många gånger under natten) eller lung- eller leversjukdom. Tala också om för din läkare om du har trångvinkelglaukom (en allvarlig ögonsjukdom som kan orsaka synförlust. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta diazepam. Diazepam ska inte användas till spädbarn yngre än 6 månaders ålder.

  Additional information

  Additional information

  valj-kvantitet

  100 kapslar, 1000 kapslar, 200 kapslar, 500 kapslar

  Reviews (0)

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Köp kvalitets Diazepam Valium 5 mg online utan recept.”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *