Köp Sibutramin 10mg online utan recept

kr1,000.00kr3,700.00

  SKU: N/A Category:
  Description

  Description

  Köp Sibutramin 10mg online utan recept

  Köp Sibutramin 10mg online utan recept

  Sibutramine 10 mg används för:

  Behandla fetma. Det bör användas med en kaloridiet.

  Sibutramine 10 mg är ett diethjälpmedel. Det verkar fungera genom att reglera kemikalier i hjärnan som minskar hunger eller sug efter mat.

  Använd INTE Sibutramine 10 mg om:
  du är allergisk mot någon ingrediens i Sibutramine 10 mg
  du har en ätstörning (t.ex. anorexi, bulimi), okontrollerat eller allvarligt högt blodtryck eller ökat blodtryck i lungorna
  du har tidigare haft problem med hjärta eller blodkärl (t.ex. bröstsmärta, snabb eller oregelbunden hjärtslag, hjärtattack, hjärtsvikt, härdning i artärerna eller blodkärlen, dålig cirkulation i benen) eller stroke eller kortvarig ischemisk attack (TIA) ) (minislag)
  du har allvarliga lever- eller njurproblem eller du är i dialys för allvarliga njurproblem
  du tar en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (t.ex. fluoxetin), ett annat aptitdämpande medel, eller så har du tagit en monoaminoxidashämmare (MAOI) (t.ex. fenelzin) under de senaste 14 dagarna
  du är över 65 år
  Kontakta din läkare eller vårdgivare direkt om något av dessa gäller dig.

  FDA-godkända läkemedel för viktminskning: Kan de hjälpa dig?
  Innan du använder sibutramin:
  Vissa medicinska tillstånd kan interagera med sibutramin. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller för dig:Köp Sibutramin 10mg online utan recept

  om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
  om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, örtpreparat eller kosttillskott
  om du har allergier mot mediciner, livsmedel eller andra ämnen
  om du har njur- eller leverproblem, hjärtproblem, högt blodtryck, blödningsproblem, glaukom med smal vinkel, gallblåsproblem (t.ex. gallsten), underaktiv sköldkörtel eller anfall
  om du har en historia av psykiska problem eller humörproblem (t.ex. depression) eller självmordstankar eller handlingar
  Vissa läkemedel kan interagera med sibutramin. Berätta för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

  Dextrometorfan, dihydroergotamin, imidazol antifungals (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), litium, MAOI (t ex fenelzin), narkotiska smärtstillande medel (t.ex. kodin, fentanyl, meperidin), pentazocin, serotonin 5-HTs-receptor, (t.ex. fluoxetin) eller tryptofan eftersom de kan öka risken för sibutramins biverkningar, inklusive ökad risk för rastlöshet, feber, överdriven svettning, ryckningar och kramper som sällan kan vara livshotande
  Efedrin eller pseudoefedrin eftersom de kan öka risken för sibutramins biverkningar, inklusive ökat blodtryck och snabb eller oregelbunden hjärtslag
  Antikoagulantia (t.ex. warfarin) eftersom risken för blödning kan ökas
  Cyklosporin eftersom risken för dess biverkningar kan ökas med sibutramin
  Detta kanske inte är en komplett lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om sibutramin kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontakta din vårdgivare innan du börjar, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.
  Hur man använder sibutramin:
  Använd sibutramin enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på medicinen för exakta doseringsinstruktioner.

  En extra bipacksedel finns med sibutramin. Prata med din apotekspersonal om du har frågor om den här informationen.
  Ta sibutramin via munnen med eller utan mat.
  Om inte annat anges av din läkare, bör sibutramin tas på morgonen för att undvika sömnproblem.
  Om du saknar en dos sibutramin, hoppa över den glömda dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser på en gång.
  Ställ din vårdgivare alla frågor du kan ha om hur du använder sibutramin.